Thứ Ba, 12 tháng 7, 2011

ធម៌ផ្សេងៗ

ធម៌ផ្សេងៗ
ពុទ្ធធម្មា
ពុទ្ធធម្មា បច្ចេកពុទ្ធសង្ឃា      សាមិកា ទាសោវ ហស្មឹ មេ តេសំ គុណំ ថាតុសរេ សទា         តិសរណំ តិលក្ខណូបេក្ខា និព្វានមណ្ឌិមំ       សុវន្តេ សិរសា និជ្ជំ លព្ភា មេ តិវិធា មយ្ហំ តិសរណំ សរេ  ថាតុសរេ ថាតុ តិលក្ខណំ ឧបេក្ខា សរេ ថាតុនិព្វានំ ថាតុ មេ សរេ ពុទ្ធា សុ ករុណា វន្តេ ធម្មេ បច្ចេកសម្ពុទ្ធេ សង្ឃេ សិរសា យាវតីតិ  ឧណញ្ជនមា មយ្ហំ នមាមិ សត្ថុនោ វាទាបមាតិ វចនន្តិ  មំ សព្វេ បច្ចេ យេ វន្ទា ឧបជ្ឈាយាចរិយេ មមំ មយ្ហំ បណាមតេជេន ជិតំ បុព្វេហិ មុញ្ចិតំ
សោឡសមង្គល
            សោឡសមង្គលញ្ចេវ នវលោកុត្តរធម្មា ចត្តារោ មហាទីបា បញ្ចពុទ្ធា ​មហាមុនី តេបិដកធម្មក្ខន្ធា ឆកាមាវចរា តថា បញ្ចទស ពលានិ សីលទស មហព្វលំ តេរស ធុតង្គានិ ទ្វាទស បាដិហារិយំ ឯកមេរុ សរា អដ្ឋ ទ្វេ ចន្ទសុរិយា  តថា សត្តពោជ្ឈង្គញ្ច សេដ្ឋំ ចតុទ្ទស ចក្កវត្តិ ឯកាទស ពិសនូចេវ ឯតេន មង្គលតេជេន សព្វសត្តូ វិនស្សន្តុ សព្វលាភា ភវន្តុ តេ
សាមណេរប្បញ្ហា
            ឯកន្នាម កឹ សព្វេ សត្តា អាហារដ្ឋិតិកា ទ្វេ នាមកឹ
នាមញ្ច រូបញ្ច តីណិ នាមកឹ តិស្សោ វេទនា ចត្តារិ នាមកឹ ចត្តារិ អរិយសច្ចានិ បញ្ច នាមកឹ បញ្ចុបាទានក្ខន្ធា នាមកឹ អជ្ឈត្តិកានិ អាយតនានិ សត្ត នាមកឹ សត្ត ពោជ្ឈង្គា អដ្ឋ នាមកឹ អរិយោ អដ្ឋង្គិកោ មគ្គោ នវ នាមកឹ នវ សត្តាវាសា ទស នាមកឹ ទសហង្គេហិ សមន្នាគតោ អរហាតិ វុច្ចតីតិ (សាមណេរប្បញ្ហំ)
ខមាបនគាថា
យេ កេចិ ខុទ្ទកា បាណា មហន្តាបិ មយា  ហតា យេ បាណកេ បមាទេន កាយវាចាមនេហិ វា បុញ្ញំ មេ អនុមោទន្តុ គណ្ហន្តុ ផលមុត្តមំ វេរិនោ ចេ បមុញ្ចន្តុ សព្វទោសំ ខមន្តុ មេ
            ប្រែ៖ យេ កេចិ ខុទ្ទកា បាណា មហន្តាបិ មយា  ហតា សត្វទាំងឡាយ ណាមួយ ជាសត្វតូចក្តី ធំក្តី ដែលខ្ញុំសម្លាប់​ហើយ យេ បាណកេ បមាទេន កាយវាចាមនេហិ វា ទោះសត្វ ទាំងឡាយណា ពួកខ្លះ (ដែល ខ្ញុំបៀតបៀនហើយ) ដោយកាយ វាចាចិត្ត ព្រោះសេចក្តីប្រមាទ បុញ្ញំ មេ អនុមោទន្តុ (សត្វទាំងនោះ) ចូរអនុមោទនាត្រេកអរចំពោះ បុណ្យរបស់ខ្ញុំ គណ្ហន្តុ ផលមុត្តមំ ចូរទទួលយកនូវផល ដ៏ឧត្តមចុះ វេរិនោ ចេ បមុញ្ចន្តុ បើ(សត្វ ទាំងឡាយណា) មានពៀរនឹងគ្នា (សត្វទាំងឡាយនោះ) ចូររួចដោះចាគពៀរនោះ ទៅ សព្វទោសំ ខមន្តុ មេ សូមសត្វទាំងឡាយអត់ទោស ទាំងពួងដល់ខ្ញុំ
បច្ឆិមពុទ្ធវចនៈ
                        យោ វោ អានន្ទ មយា ធម្មោ វិនយោ ទេសិតោ បញ្ញត្តោ ម្នាលអានន្ទ សភាវៈណា គឺព្រះធម៌ក្តី ព្រះវិន័យក្តី ដែលតថាគតបានសំដែងហើយ បានបញ្ញត្តិហើយ ដល់អ្នកទាំងឡាយ សោ វោ មមច្ចយេន សត្ថា សភា គឺព្រះធម៌និងព្រះវិន័យនោះ អំណឹះឥតអំពីតថាគតទៅហើយ នឹងបានជាគ្រូប្រៀនប្រដៅនូវអ្នកទាំងឡាយ អហំ ឯកកោវ បរិនិព្វាយិស្សាមិ តថាគតជា ព្រះពុទ្ធមួយអង្គឯងពិត នឹងបរិនិព្វានទៅ   អហញ្ច បនិទានិ ឯកកោវ ឱវទាមិ អនុសាសេមិ តែថាឥឡូវនេះ តថាគតជាព្រះពុទ្ធមួយអង្គឯងពិត តែងទូន្មានប្រៀនប្រដៅនូវអ្នកទាំងឡាយ មយិ បរិនិព្វុតេ កាលបើតថាគតបរិនិព្វានទៅហើយ ឥមានិ ចតុរាសីតិ- ធម្មក្ខន្ធសហស្សានិ តុម្ហេ ឱវទិស្សន្តិ អនុសាសិស្សន្តិ ព្រះធម្មក្ខន្ធប្រាំបីហ្មឺនបួនពាន់នេះ នឹងទូន្មាន ប្រៀនប្រដៅនូវអ្នក ទាំងឡាយជាខាងក្រោយ យោ កោចិ អានន្ទ ភិក្ខុ វា ភិក្ខុនី វា ឧបាសកោ វា ឧបាសិកា វា ធម្មានុធម្មប្បដិបន្នោ វិហរតិ សាមីចិប្បដិបន្នោ អនុធម្មចារី  ម្នាលអានន្ទ បុគ្គលឯណាមួយ គឺភិក្ខុក្តី ភិក្ខុនីក្តី​ ឧបាសកក្តី ឧបាសិកាក្តី ជាអ្នកប្រតិបត្តិធម៌វិន័យតាមសមគួរដល់ធម៌វិន័យ ជាអ្នកប្រតិបត្តិ ដោយសេចក្តី គោរពកោតក្រែងដល់ធម៌វិន័យ ប្រព្រឹត្តតាម ធម៌វិន័យ ប្រព្រឹត្តតាមធម៌វិន័យជា ប្រក្រតី សោ តថាគតំ សក្ករោតិ គរុករោតិ មានេតិ បូជេតិ បរមាយ បូជាយ បដិបត្តិបូជាយ បុគ្គលទាំងអស់នោះ បានឈ្មោះថាធ្វើសក្ការៈ នឹងតថាគត  ធ្វើនូវសេចក្តីគោរពតថាគត រាប់អាននូវតថាគត បូជានូវតថាគត ដោយបដិបត្តិបូជា បូជាយ៉ាងក្រៃលែង ហន្ទទានិ ភិក្ខវេ អាមន្តយាមិ វោ ភិក្ខវេ ខយវយធម្មា សង្ខារា អប្បមាទេន សម្បាទេថាតិ ឥទម្បច្ឆិមពុទ្ធវចនំ ម្នាលភិក្ខុ ទាំងឡាយ ឥឡូវនេះតថាគតនឹងផ្តាំនូវអ្នកទាំងឡាយ ឲ្យបានដឹងគ្រប់គ្នា នែភិក្ខុទាំងឡាយ សង្ខារទាំងឡាយ មានកិរិយា អស់ទៅនឹងសាបសូន្យទៅជាធម្មតា អ្នករាល់គ្នាចូរ ញ៉ាំង ប្រយោជន៍ឲ្យដល់ព្រមដោយអប្បមាទៈ គឺមានការមិនបណ្តែត បណ្តោយក្នុង ធម៌វិន័យ ពាក្យប្រៀនប្រដៅមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះ ជាដើមនេះ ឈ្មោះថា  បច្ឆិមពុទ្ធវចនៈ ជាពាក្យផ្តាំពៅបំផុតរបស់ ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើង ឧភិន្នមន្តរេ យំ វុត្តំ ឯតំ មជ្ឈិមពុទ្ធវចនំ ពាក្យប្រៀនប្រដៅណា ដែលទ្រង់ត្រាស់ពោល ជាចន្លោះនៃបឋមពុទ្ធវចនៈ និងបច្ឆិមពុទ្ធវចនៈទាំងពីរនេះ ពាក្យ ប្រៀនប្រដៅនោះ ឈ្មោះថា មជ្ឈិមពុទ្ធវចនៈ ពុទ្ធវចនៈ គឹពាក្យប្រៀនប្រដៅ ជាកណ្តាលរបស់ព្រះពុទ្ធ ជាបរមគ្រូ (នៃយើង)
(ចប់បច្ឆិមពុទ្ធវចនៈ)
ធម៌ផ្គុំធាតុ
(តាមនិយម)
ឥតិបិ សោ ភគវា រូបក្ខន្ធោ ទុក្ខលក្ខណញ្ញាណបារមី សម្បន្នោ
ឥតិបិ សោ ភគវា វេទនាខន្ធោ ទុក្ខលក្ខណញ្ញាណបារមី សម្បន្នោ
ឥតិបិ សោ ភគវា សញ្ញាខន្ធោ ទុក្ខលក្ខណញ្ញាណបារមី សម្បន្នោ
ឥតិបិ សោ ភគវា សង្ខារក្ខន្ធោ ទុក្ខលក្ខណញ្ញាណបារមី សម្បន្នោ
ឥតិបិ សោ ភគវា វិញ្ញាណក្ខន្ធោ ទុក្ខលក្ខណញ្ញាណបារមី សម្បន្នោ
ឥតិបិ សោ ភគវា ទុក្ខំ អនិច្ចំ អនត្តា ទុក្ខលក្ខណញ្ញាណបារមី សម្បន្នោ
ឥតិបិ សោ ភគវា បឋវីធាតុ សម្មាធិញ្ញាណបារមី សម្បន្នោ
ឥតិបិ សោ ភគវា អាបោធាតុ សម្មាធិញ្ញាណបារមី សម្បន្នោ
ឥតិបិ សោ ភគវា​ តេជោធាតុ សម្មាធិញ្ញាណបារមី សម្បន្នោ
ឥតិបិ សោ ភគវា  វាយោធាតុ សម្មាធិញ្ញាណបារមី សម្បន្នោ
ឥតិបិ សោ ភគវា អាកាសធាតុ សម្មាធិញ្ញាណបារមី សម្បន្នោ
ឥតិបិ សោ ភគវា បឋមំ ឈានំ ធាតុ សម្មាធិញ្ញាណបារមី
សម្បន្នោ
ឥតិបិ សោ ភគវា ទុតិយំ ឈានំ ធាតុ សម្មាធិញ្ញាណបារមី សម្បន្នោ
ឥតិបិ សោ ភគវា តតិយំ ឈានំ ធាតុ សម្មាធិញ្ញាណបារមី សម្បន្នោ
ឥតិបិ សោ ភគវា​ ចតុត្ថំ ឈានំ ធាតុ សម្មាធិញ្ញាណបារមី សម្បន្នោ
ឥតិបិ សោ ភគវា រូបាវចរាធាតុ សម្មាធិញ្ញាណបារមី សម្បន្នោ
ឥតិបិ សោ ភគវា ចាតុម្មហារាជិកាធាតុ      សម្មាធិញ្ញាណបារមី សម្បន្នោ
ឥតិបិ សោ ភគវា តាវត្តឹង្សាធាតុ សម្មាធិញ្ញាណបារមី សម្បន្នោ
ឥតិបិ សោ ភគវា យាមាធាតុ សម្មាធិញ្ញាណបារមី សម្បន្នោ
ឥតិបិ សោ ភគវា​ តុសិតាធាតុ សម្មាធិញ្ញាណបារមី សម្បន្នោ
ឥតិបិ សោ ភគវា និម្មានរតីធាតុ សម្មាធិញ្ញាណបារមី សម្បន្នោ
ឥតិបិ សោ ភគវា បរនិម្មិតវសវត្តីធាតុ សម្មាធិញ្ញាណបារមី សម្បន្នោ
ឥតិបិ សោ ភគវា ឆកាមាវចរាធាតុ សម្មាធិញ្ញាណបារមី សម្បន្នោ
ឥតិបិ សោ ភគវា អាកាសនញ្ចាយតនំ ធាតុ សម្មាធិញ្ញាណបារមី សម្បន្នោ
ឥតិបិ សោ ភគវា វិញ្ញាណញ្ចាយតនំ ធាតុ សម្មាធិញ្ញាណបារមី សម្បន្នោ
ឥតិបិ សោ ភគវា អកិញ្ចញ្ញាយតនំ ធាតុ សម្មាធិញ្ញាណបារមី សម្បន្នោ
ឥតិបិ សោ ភគវា នេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនំ ធាតុ សម្មាធិញ្ញាណបារមី សម្បន្នោ
ឥតិបិ សោ ភគវា សោតាបត្តិមគ្គធាតុ សម្មាធិញ្ញាណបារមី សម្បន្នោ
ឥតិបិ សោ ភគវា សកទាគាមិមគ្គធាតុ សម្មាធិញ្ញាណបារមី សម្បន្នោ
ឥតិបិ សោ ភគវា អនាគាមិមគ្គធាតុ សម្មាធិញ្ញាណបារមី សម្បន្នោ
ឥតិបិ សោ ភគវា     អរហត្តមគ្គធាតុ សម្មាធិញ្ញាណបារមី សម្បន្នោ
ឥតិបិ សោ ភគវា សោតាបត្តិផលធាតុ សម្មាធិញ្ញាណបារមី សម្បន្នោ
ឥតិបិ សោ ភគវា សកទាគាមិផល ធាតុ សម្មាធិញ្ញាណបារមី សម្បន្នោ
ឥតិបិ សោ ភគវា អនាគាមិផលធាតុ សម្មាធិញ្ញាណបារមី សម្បន្នោ
ឥតិបិ សោ ភគវា អរហត្តផលធាតុ ធាតុ សម្មាធិញ្ញាណបារមី សម្បន្នោ
            ឥតិបិ សោ ភគវា អត្ថិ ឥមស្មឹ កាយេ កេសា លោមា នខា ទន្តា តចោ មំសំ នហារូ អដ្ឋិ អដ្ឋិមិញ្ជំ វក្កំ ហទយំ យកនំ កិលោមកំ បិហកំ បប្ផាសំ អន្តំ អន្តគុណំ ឧទរិយំ ករីសំ បិត្តំ សេម្ហំ បុព្វោ លោហិតំ សេទោ មេទោ អស្សុ វសា ខេឡោ សិង្ឃាណិកា លសិកា មុត្តំ មត្តកេ មត្តលុង្គន្តិ ទ្វត្តឹសាការំ
            ចក្ខុរោគោ សោតរោគោ ឃានរោគោ ជីវ្ហារោគោ កាយរោគោ សីសរោគោ កណ្ណរោគោ មុខរោគោ ទន្តរោគោ កាសោ សាសោ បិនាសោ ឌហោ ជរោ កុច្ឆិរោគោ មុច្ឆា បក្ខន្ទិកា សុលា វិសុចិកា កុដ្ឋំ គណ្ឌោ កិលាសោ សោសោ អបមារោ ទទ្ទុ កណ្ឌុ កច្ឆុ រខសា វិតច្ឆិកា លោហិតំ បិត្តំ មធុមេហោ អំសា បិឡកា ភគណ្ឌលា
            ចក្ខុធាតុ រូបធាតុ ចក្ខុវិញ្ញាណធាតុ សោតធាតុ សទ្ទធាតុ សោតវិញ្ញាណធាតុ ឃានធាតុ គន្ធធាតុ ឃានវិញ្ញាណធាតុ ជីវ្ហាធាតុ រសធាតុ ជីវ្ហាវិញ្ញាណធាតុ កាយធាតុ ផោដ្ឋព្វធាតុ កាយវិញ្ញាណធាតុ មនោធាតុ ធម្មធាតុ មនោវិញ្ញាណធាតុ ឯត្តាវតា ធាតូនំ ធាតុប្បញ្ញត្តិ
ជាលោ
            ជាលោ មហាជាលោ ជាលំ មហាជាលំ ជាលិតិ មហាជាលិតិ ជាលិតំ មហាជាលិតំ មុត្តិ មុត្តិ សម្បត្តិ មុត្តំ មុត្តំ សម្បត្តំ សុត្តំ គមិត្តិ សុត្តំ គមិត្តិ មិត្តិ យីតិ មិត្តិ យីតិ ទិដ្ឋលា តន្តលា មន្តលា រោគតលា ករលា ទុព្វលា រិត្តិ រិត្តិ លិត្តិ លិត្តិ កិត្តិ កិត្តិ មិត្តិ មិត្តិ មុត្តិ មុត្តិ ចិត្តិ ចិត្តិ ចុតិ ចុតិ ធារណី ធារណី ឥមិស្សំ រាជសីមាយំ ខេតេ្ត សមន្តា សដ្ឋីយោជនសតសហស្សានិ ពុទ្ធា ធម្មា សង្ឃា ជាលបរិកេ្ខតេ្ត រក្ខន្តុ សុរក្ខន្តុ ជាលបាឋោ និដ្ឋិតោ
តារាងសូត្រមន្តជំងឺទៅតាម
លំដាប់នៃឆ្នាំ បែបបុរាណ
ឈ្មោះឆ្នាំ
ថ្ងៃត្រូវសូត្រមន្ត
ឈ្មោះធម៌
ជូត
ព្រហស្បតិ៍
មហាកស្សប‑ពោជ្ឈង្គសូត្រ
ឆ្លូវ
សុក្រ
មោគ្គលាន‑ពោជ្ឈង្គសូត្រ
ខាល
សៅរ៍
ជីវិទានបរិត្ត
ថោះ
អាទិត្យ
មហាចុន្ទពោជ្ឈង្គសូត្រ
រោង
ចន្ទ
មហាមេត្តិយសូត្រ
ម្សាញ់
អង្គារ
ធម្មចក្កប្បវត្តនសូត្រ
មមី
ពុធ
មហាសម័យ
មមែ
ព្រហស្បតិ៍
ឥសិគិលិសូត្រ
វក
សុក្រ
វិបស្សិ, យតោហំ
រកា
សៅរ៍
ធជគ្គសូត្រ
អាទិត្យ
បច្ចវេក្ខណវិធី
កុរ
ចន្ទ
គិរិមានន្ទសូត្រ
ធម៌លើករាសី
            ឥតិបិ សោ ភគវា ព្រះអាទិត្យ ចន្ទ អង្គារ ពុធ ព្រហស្បតិ៍ សុក្រ សៅរ៍ ទេវាដ៏ជាកម្លាំងដៃ ។
            ឥតិបិ សោ ភគវា​ ព្រះអាទិត្យ ចន្ទ អង្គារ ពុធ ព្រហស្បតិ៍ សុក្រ សៅរ៍ ដ៏វិលមករក្សារាសី ហិង្សាហិង្សី ហិង្សម្បន្នី បារវត្តបារវា រក្សា ជ័យ ៗ ។ ឥតិបិ សោ ភគវា ភគវ៉ា ធឿន ៗ មរណៃ ហៃព្រះចៅវត្តំ បៃហៃភៅវណ្ណា ហៃធឿនសំពៅថោង នាំ សត្វទាំងពួង គ្រោះជោគ គ្រោះជាំ គ្រោះខែ គ្រោះឆ្នាំ គ្រោះខ្នើត គ្រោះរនោច គ្រោះកាចចេញទៅ គ្រោះជាចូលមក យេវ ច យេ សព្វលាភំ ភវន្តុ តេ តេហិ ត្វំ រក្ខិតោ សន្តោ មុត្តោ សព្វភយេន ច សព្វរោគវិនិមុត្តោ សព្វសន្តា បវជ្ជិតោ សព្វវេរមតិក្កន្តោ និព្វុតោ ចតុវំ ភវ ។
            បញ្ជាក់ៈ អ្នកសូត្រគប្បីបញ្ចូលខែ និង ឆ្នាំ ដូចខាងក្រោម៖
            ខែ៖ ចែត្រ វិសាខ ។ល។ មាឃ ផល្គុន ។
            ឆ្នាំ៖ ជូត ឆ្លូវ ខាល ។ល។ ច កុរ ។
ធម៌លើករាសីមួយបែបទៀត
            ឥតិបិ សោ ភគវា ព្រះអាទិត្យ ចមស្មឹ ច ពុទ្ធគុណំ ច ធម្មគុណំ ច សង្ឃគុណំ សព្វទុក្ខ សព្វសោក សព្វរោគ សព្វភ័យ សព្វគ្រោះកាចចង្រៃ វិនាសាយ យេវ ច យេ សព្វលាភំ ភវន្តុ តេ តេហិ ត្វំ រក្ខិតោ សន្តោ មុត្តោ សព្វភយេន ច សព្វរោគវិនិមុត្តោ សព្វសន្តា បវជ្ជិតោ សព្វវេរមតិក្កន្តោ និព្វុតោ ចតុវំ ភវ ។
            ឥតិបិ សោ ភគវា​ ចន្ទ អង្គារ ចមស្មឹ ។ល។ ចតុវំ ភវ ។
ឥតិបិ សោ ភគវា​ ពុធ ព្រហស្បតិ៍ ចមស្មឹ ។ល។ ចតុវំ ភវ ។
ឥតិបិ សោ ភគវា​ សុក្រ សៅរ៍ ចមស្មឹ ។ល។ ចតុវំ ភវ ។
ឥតិបិ សោ ភគវា​ ពិសាខ ជេស្ឋ ទេវាដ៏ជាកម្លាំងថ្ងៃ ។
ឥតិបិ សោ ភគវា​ ពិសាខ ជេស្ឋ ធនយេ វិលមករក្សារាសី ហិង្សា បរិវត្តិបរិវារា ហិង្សា សព្វទុក្ខ សព្វសោក សព្វរោគ សព្វភ័យ សព្វគ្រោះកាចចង្រៃ វិនាសាយ យេវ ច យេ សព្វលាភំ ភវន្តុ តេ តេហិ ត្វំ រក្ខិតោ សន្តោ មុត្តោ សព្វភយេន ច សព្វរោគវិនិមុត្តោ សព្វសន្តា បវជ្ជិតោ សព្វវេរមតិក្កន្តោ និព្វុតោ ចតុវំ ភវ ។
            ឥតិបិ សោ ភគវា អាសាធ ស្រាពណ៍ ទេវាដ៏ជាកម្លាំងថ្ងៃ ។
ឥតិបិ សោ ភគវា អាសាធ ស្រាពណ៍ ។ល។ ចតុវំ ភវ ។
            ឥតិបិ សោ ភគវា ភទ្របទ អស្សុជ ទេវាដ៏ជាកម្លាំងថ្ងៃ ។
ឥតិបិ សោ ភគវា ភទ្របទ អស្សុជ ។ល។ ចតុវំ ភវ ។
ឥតិបិ សោ ភគវា កត្តិក មិគ្គសិរ ទេវាដ៏ជាកម្លាំងថ្ងៃ ។
ឥតិបិ សោ ភគវា កត្តិក មិគ្គសិរ ។ល។ ចតុវំ ភវ ។
ឥតិបិ សោ ភគវា បុស្ស មាឃ ទេវាដ៏ជាកម្លាំងថ្ងៃ ។
ឥតិបិ សោ ភគវា បុស្ស មាឃ ។ល។ ចតុវំ ភវ ។
ឥតិបិ សោ ភគវា ផល្គុន ចែត្រ ទេវាដ៏ជាកម្លាំងថ្ងៃ ។
ឥតិបិ សោ ភគវា ផល្គុន ចែត្រ ។ល។ ចតុវំ ភវ ។
ឥតិបិ សោ ភគវា ជូត ឆ្លូវ ទេវាដ៏ជាកម្លាំងថ្ងៃ ។
ឥតិបិ សោ ភគវា ជូត ឆ្លូវ ។ល។ ចតុវំ ភវ ។
            អ្នកសូត្រគប្បីបញ្ចូលឆ្នាំជាគូ ៗ ទៅតាមលំដាប់ផង ។
ឥតិបិ សោ ភគវា​ ពិភេក ព្រះរាម ទេវាដ៏ជាកម្លាំងថ្ងៃ ។
ឥតិបិ សោ ភគវា​ ពិភេក ព្រះរាម ។ល។ ចតុវំ ភវ ។
ឥតិបិ សោ ភគវា​ ខ ព្រះលក្ខណ៍ ទេវាដ៏ជាកម្លាំងថ្ងៃ ។
ឥតិបិ សោ ភគវា​ ខ ព្រះលក្ខណ៍ ។ល។ ចតុវំ ភវ ។
ឥតិបិ សោ ភគវា​ រាពណ៍ សិតា ទេវាដ៏ជាកម្លាំងថ្ងៃ ។
ឥតិបិ សោ ភគវា​ រាពណ៍ សិតា ។ល។ ចតុវំ ភវ ។
ឥតិបិ សោ ភគវា​ សិតាយុ ហនុមាន ទេវាដ៏ជាកម្លាំងថ្ងៃ ។
ឥតិបិ សោ ភគវា​ សិតាយុ ហនុមាន ។ល។ ចតុវំ ភវ ។
ឥតិបិ សោ ភគវា​ ព្រះកេតុ ព្រះរាហុ៍ ទេវាដ៏ជាកម្លាំងថ្ងៃ ។
ឥតិបិ សោ ភគវា​ ព្រះកេតុ ព្រះរាហុ៍ ។ល។ ចតុវំ ភវ ។
ឥតិបិ សោ ភគវា​ ព្រះភូមិ ព្រះសូរ្យ ទេវាដ៏ជាកម្លាំងថ្ងៃ ។
ឥតិបិ សោ ភគវា​ ព្រះភូមិ ព្រះសូរ្យ ។ល។ ចតុវំ ភវ ។
            ន​ ទេវា ន ធិបតី ន  មកជួយគ្រប់គ្រងយោងព្រះគ្រោះទាំង លើ ចតុរារាសី ហិង្សម្បន្នី សមាធិ បញ្ញា មេត្រី មេត្តា ករុណា មុទិតា ឧបេក្ខា ។
            មោ​ ទេវា មោ ធិបតី មោ  មកជួយគ្រប់គ្រង យោងព្រះ គ្រោះទាំងលើ ចតុរារាសី ហិង្សម្បន្នី សមាធិ បញ្ញា មេត្រី មេត្តា ករុណា មុទិតា ឧបេក្ខា ។
            ពុ ទេវា ពុ ធិបតី ពុ  មកជួយគ្រប់គ្រងយោងព្រះគ្រោះទាំង លើ ចតុរារាសី ហិង្សម្បន្នី សមាធិ បញ្ញា មេត្រី មេត្តា ករុណា មុទិតា ឧបេក្ខា ។
            ទ្ធា ទេវា ទ្ធា ធិបតី ទ្ធា  មកជួយគ្រប់គ្រងយោងព្រះគ្រោះទាំង លើ ចតុរារាសី ហិង្សម្បន្នី សមាធិ បញ្ញា មេត្រី មេត្តា ករុណា មុទិតា
ឧបេក្ខា ។
            យទេវា យ ធិបតី យ មកជួយគ្រប់គ្រងយោងព្រះគ្រោះទាំង លើ ចតុរារាសី ហិង្សម្បន្នី សមាធិ បញ្ញា មេត្រី មេត្តា ករុណា មុទិតា ឧបេក្ខា ។
បារមី ៣០
ឥតិបិ សោ ភគវា         ទានបារមី                     សម្បន្នោ
ឥតិបិ សោ ភគវា         ទានឧបបារមី               សម្បន្នោ
ឥតិបិ សោ ភគវា         ទានបរមត្ថបារមី          សម្បន្នោ
ឥតិបិ សោ ភគវា         សីលបារមី                  សម្បន្នោ
ឥតិបិ សោ ភគវា         សីលឧបបារមី                         សម្បន្នោ
ឥតិបិ សោ ភគវា         សីលបរមត្ថបារមី        សម្បន្នោ
ឥតិបិ សោ ភគវា         នេក្ខម្មបារមី                 សម្បន្នោ
ឥតិបិ សោ ភគវា         នេក្ខម្មឧបបារមី           សម្បន្នោ
ឥតិបិ សោ ភគវា         នេក្ខម្មបរមត្ថបារមី      សម្បន្នោ
ឥតិបិ សោ ភគវា         បញ្ញាបារមី                   សម្បន្នោ
ឥតិបិ សោ ភគវា         បញ្ញាឧបបារមី                         សម្បន្នោ
ឥតិបិ សោ ភគវា         បញ្ញាបរមត្ថបារមី        សម្បន្នោ
ឥតិបិ សោ ភគវា         វីរិយបារមី                    សម្បន្នោ
ឥតិបិ សោ ភគវា         វីរិយឧបបារមី              សម្បន្នោ
ឥតិបិ សោ ភគវា         វីរិយបរមត្ថបារមី         សម្បន្នោ
ឥតិបិ សោ ភគវា         ខន្តីបារមី                      សម្បន្នោ
ឥតិបិ សោ ភគវា         ខន្តីឧបបារមី                សម្បន្នោ
ឥតិបិ សោ ភគវា         ខន្តីបរមត្ថបារមី           សម្បន្នោ
ឥតិបិ សោ ភគវា         សច្ចបារមី                    សម្បន្នោ
ឥតិបិ សោ ភគវា         សច្ចឧបបារមី              សម្បន្នោ
ឥតិបិ សោ ភគវា         សច្ចបរមត្ថបារមី         សម្បន្នោ
ឥតិបិ សោ ភគវា         អធិដ្ឋានបារមី              សម្បន្នោ
ឥតិបិ សោ ភគវា         អធិដ្ឋានឧបបារមី         សម្បន្នោ
ឥតិបិ សោ ភគវា         អធិដ្ឋានបរមត្ថបារមី    សម្បន្នោ
ឥតិបិ សោ ភគវា         មេត្តាបារមី                  សម្បន្នោ
ឥតិបិ សោ ភគវា         មេត្តាឧបបារមី                         សម្បន្នោ
ឥតិបិ សោ ភគវា         មេត្តាបរមត្ថបារមី        សម្បន្នោ
ឥតិបិ សោ ភគវា         មេត្តាបារមី                  សម្បន្នោ
ឥតិបិ សោ ភគវា         មេត្តាឧបបារមី                         សម្បន្នោ
ឥតិបិ សោ ភគវា         មេត្តាបរមត្ថបារមី        សម្បន្នោ
ឥតិបិ សោ ភគវា         ឧបេក្ខាបារមី                សម្បន្នោ
ឥតិបិ សោ ភគវា         ឧបេក្ខាឧបបារមី          សម្បន្នោ
ឥតិបិ សោ ភគវា         ឧបេក្ខាបរមត្ថបារមី     សម្បន្នោ
            សមត្តឹស បារមី សម្បន្នោ ឥតិបិ សោ ភគវាតិ​ ។ ពុទ្ធាទិច្ចោ មហាតេជោ ធម្មចន្ទោ រស្សាហរោ សង្ឃោ ចាបិ គណេស្សេដ្ឋោ អម្ហេ រក្ខន្តុ បាយតោ ។
ចប់បារមី ៣០
រាជតោ
            រាជតោ វា ចោរតោ វា មនុស្សតោ វា អមនុស្សតោ វា អគ្គិតោ វា ឧទកតោ វា បិសាចតោ វា ខាណុកតោ វា កណ្ឋកតោ វា នក្ខត្តតោ វា ជនបទរោគតោ វា អសទ្ធម្មតោ វា អសិទ្ធិដ្ឋិតោ វា អសប្បុរិសតោ វា ចណ្ឌ ហត្ថិ អស្ស មិគតោ វា ណកុក្ករ អហិវិច្ឆិក មណីសប្បទីបិ អច្ឆតា រចសុកា រមហឹសយកូរកូសាទីហិ នានាភយតោ វា នានារោគតោ វា នានាឧបទ្ទវតោ វា អារក្ខំ   គណ្ហន្តុ ។
សុខាភិយាចនគាថា
            ពុទ្ធា អនូនាមរិយាសុសំខយេ ពុទ្ធា អនិនា សុហលាធិសំខយេ ពុទ្ធារិយោ ខេមកុលក្ខកប្បកេ, វន្ទាមិ តេ សូរនរក្កមេ សមេ ។ វន្ទាមិ ចេតិយំ សព្វំ សព្វដ្ឋានេ សុបតិដ្ឋិតំ សារីរិកធាតុ មហាពោធឹ ពុទ្ធរូបំ សកលំ សទា ។
             វន្ទាមិ ពុទ្ធំ សព្វមេវ ទោសំ ខមថ មេ ភន្តេ ។
            វន្ទាមិ ធម្មំ សព្វមេវ ទោសំ ខមថ មេ ភន្តេ ។
            វន្ទាមិ សង្ឃំ សព្វមេវ ទោសំ ខមថ មេ ភន្តេ ។
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
            សុខោ ពុទ្ធានមុប្បាទោ                         សុខា សទ្ធម្មទេសនា
            សុខា សង្ឃស្ស សាមគ្គី                       សមគ្គានំ តបោ សុខោ ។
            ទិវា តបតិ អាទិច្ចោ                   រត្តិ មាភាតិ ចន្ទិមា
            សន្នទ្ធោ ខត្តិយោ តបតិ                       ឈាយី តបតិ ព្រាហ្មណោ
            អថ សព្វមហោរត្តឹ                  ពុទ្ធោ តបតិ តេជសា ។
( ឯតេន សច្ចវជ្ជេន សុវត្ថិ ហោតុ សព្វទា )
            ហិរិឱត្តប្បសម្បន្នា                   សុក្កធម្មសមាហិតា
            សន្តោ សប្បុរិសា លោកេ       ទេវធម្មាតិ វុច្ចរេ ។
មហាកំសាន្ត
            ឯវម្មេ សុតំ ឯកំ សមយំ ភគវា សាវត្ថិយំ វិហរតិ ជេតវនេ អនាថបិណ្ឌិកស្ស អារាមេ ។
            តេន ខោ បន សមយេន ភគវា សុទេសិតំ យក្ខេន រក្ខេន បិសាចេន រក្ខេន កុម្ភណ្ឌេន រក្ខេន គន្ធព្វេន រក្ខេន អសុរេន រក្ខេន សុប្បណេន រក្ខេន នាគេន រក្ខេន ចោរេន រក្ខេន រាជេន រក្ខេន មនុស្សេន រក្ខេន ជលេន រក្ខេន បុព្វទិសេន រក្ខេន អគ្គនិយេន ទិសេន រក្ខេន ទក្ខិណេន ទិសេន រក្ខេន នីរតិយេន ទិសេន រក្ខេន បច្ឆិមេន ទិសេន រក្ខេន ពាយព្វេន ទិសេន រក្ខេន ឧត្តរេន ទិសេន រក្ខេន ឦសានេន ទិសេន រក្ខេន អាកាសេន ទិសេន រក្ខេន អន្តលិក្ខេន ទិសេន រក្ខេន ភុម្មទិសេន រក្ខេន សមុទ្ទេន ទិសេន រក្ខេន អប្បមាយោ ពុទ្ធគុណោ អប្បមាយោ ធម្មគុណោ  អប្បមាយោ សង្ឃគុណោ អប្បមាយោ អាយស្មន្តំ អនុកម្បំ ឧបាទាយ សារីបុត្តមហាមោគ្គល្លានោ មហិទ្ធិកោ មហានុភាវោ យត្ថ យត្ថ ទ្វិបាទា យត្ថ យត្ថ ចតុបាទា យត្ថ យត្ថ ពហុប្បាទា អាយោ ពន្ធំ សង្កិលិដ្ឋពន្ធំ នមោ ពុទ្ធស្ស នមោ ធម្មស្ស នមោ សង្ឃស្ស សព្វទុក្ខវិនាសាយ សព្វសោកវិនាសាយ សព្វរោគវិនាសាយ សព្វបាបវិនាសាយ សព្វឧបទ្ទវិនាសាយ ពុទ្ធា បច្ចេកពុទ្ធា សាវកសង្ឃា សកលលោកធាតុ មាតាបិតុ ពុទ្ធគុណោ រក្ខាយនំ គតំ ពុទ្ធា បច្ចេកពុទ្ធា សាវកសង្ឃា សកលលោកធាតុ មាតាបិតុ ធម្មគុណោ រក្ខាយនំ គតំ ពុទ្ធា បច្ចេកពុទ្ធា សាវកសង្ឃា សកលលោកធាតុ មាតាបិតុ សង្ឃគុណោ រក្ខាយនំ គតំ សព្វទិសា បរិត្តំ វា ទិវំ វា សទា សទា តំ រក្ខន្តុ ទេវតាតិ មហាទិសា បាលបរិត្តស្ស អានុភាវេន ឥមស្មឹ អម្ហាកំ លោកេ ឥមស្មឹ អម្ហាកំ នគរេ ឥមស្មឹ អម្ហាកំ គាមេ  ឥមស្មឹ អម្ហាកំ គេហេ ឥមស្មឹ អម្ហាកំ សរីរេ យេ កេចិ ភយា យេ កេចិ រោគា យេ កេចិ អន្តរាយា យេ កេចិ ឧបទ្ធវា សព្វេ តេ វិនស្សន្តុ តិមហាទិសបាលបរិត្តំ ។
បឋមពុទ្ធវចនគាថា
អនេកជាតិ សំសារំ                              សន្ធាវិស្សំ  អនិព្វិសំ
គហការំ គវេសន្តោ                             ទុក្ខា ជាតិ បុនប្បុនំ
គហការក ទិដ្ឋោសិ                              បុនគេហំ ន កាហសិ
សព្វា តេ ផាសុកា                               ភគ្គា គហកូដំ វិសង្ខតំ
វិសង្ខារគតំ ចិត្តំ                                   តណ្ហានំ ខយមជ្ឈគាសិ ។
ថ្វាយបង្គំព្រះបារមី
            ឥតិបិ សោ ភគវា ទានបារមី ទានឧបបារមី ទានបរមត្ថបារមី មេត្រី មេត្តា ករុណា មុទិតា ឧបេក្ខា ព្រះគុណកុសលសម្បន្នោ ។
            ឥតិបិ សោ ភគវា សីលបារមី សីលឧបបារមី សីលបរមត្ថបារមី មេត្រី មេត្តា ករុណា មុទិតា ឧបេក្ខា ព្រះគុណកុសលសម្បន្នោ ។
            ឥតិបិ សោ ភគវា នេក្ខម្មបារមី នេក្ខម្មឧបបារមី នេក្ខម្មបរមត្ថបារមី មេត្រី មេត្តា ករុណា មុទិតា ឧបេក្ខា ព្រះគុណកុសលសម្បន្នោ ។
            ឥតិបិ សោ ភគវា បញ្ញាបារមី បញ្ញាឧបបារមី បញ្ញាបរមត្ថបារមី មេត្រី មេត្តា ករុណា មុទិតា ឧបេក្ខា ព្រះគុណកុសលសម្បន្នោ ។
            ឥតិបិ សោ ភគវា វីរិយបារមី វីរិយឧបបារមី វីរិយបរមត្ថបារមី មេត្រី មេត្តា ករុណា មុទិតា ឧបេក្ខា ព្រះគុណកុសលសម្បន្នោ ។
            ឥតិបិ សោ ភគវា ខន្តីបារមី ខន្តីឧបបារមី ខន្តីបរមត្ថបារមី មេត្រី មេត្តា ករុណា មុទិតា ឧបេក្ខា ព្រះគុណកុសលសម្បន្នោ ។
            ឥតិបិ សោ ភគវា សច្ចបារមី សច្ចឧបបារមី សច្ចបរមត្ថបារមី មេត្រី មេត្តា ករុណា មុទិតា ឧបេក្ខា ព្រះគុណកុសលសម្បន្នោ ។
            ឥតិបិ សោ ភគវា អធិដ្ឋានបារមី អធិដ្ឋានឧបបារមី អធិដ្ឋានបរមត្ថបារមី មេត្រី មេត្តា ករុណា មុទិតា ឧបេក្ខា ព្រះគុណកុសលសម្បន្នោ ។
            ឥតិបិ សោ ភគវា មេត្តាបារមី មេត្តាឧបបារមី មេត្តាបរមត្ថបារមី មេត្រី មេត្តា ករុណា មុទិតា ឧបេក្ខា ព្រះគុណកុសលសម្បន្នោ ។
            ឥតិបិ សោ ភគវា ឧបេក្ខាបារមី ឧបេក្ខាឧបបារមី ឧបេក្ខាបរមត្ថបារមី មេត្រី មេត្តា ករុណា មុទិតា ឧបេក្ខា ព្រះគុណកុសលសម្បន្នោ ។
            ឥតិបិ សោ ភគវា ទសបារមី ទសឧបបារមី ទសបរមត្ថបារមី មេត្រី មេត្តា ករុណា មុទិតា ឧបេក្ខា ព្រះគុណកុសលសម្បន្នោ ។
            ឥតិបិ សោ ភគវា សមត្តឹសបារមី សមត្តឹសឧបបារមី សមត្តឹសបរមត្ថបារមី មេត្រី មេត្តា ករុណា មុទិតា ឧបេក្ខា ព្រះគុណកុសលសម្បន្នោ ។
            ឥតិបិ សោ ភគវា ទានបរិច្ចាគបារមី ទានបរិច្ចាគឧបបារមី ទានបរិច្ចាគបរមត្ថបារមី មេត្រី មេត្តា ករុណា មុទិតា ឧបេក្ខា ព្រះគុណកុសលសម្បន្នោ ។
            ឥតិបិ សោ ភគវា អង្គបរិច្ចាគបារមី អង្គបរិច្ចាគឧបបារមី អង្គបរិច្ចាគបរមត្ថបារមី មេត្រី មេត្តា ករុណា មុទិតា ឧបេក្ខា ព្រះគុណកុសលសម្បន្នោ ។
            ឥតិបិ សោ ភគវា បុត្តបរិច្ចាគបារមី បុត្តបរិច្ចាគឧបបារមី បុត្តបរិច្ចាគបរមត្ថបារមី មេត្រី មេត្តា ករុណា មុទិតា ឧបេក្ខា ព្រះគុណកុសលសម្បន្នោ ។
            ឥតិបិ  សោ   ភគវា ភរិយាបរិច្ចាគបារមី
ភរិយាបរិច្ចាគឧបបារមី ភរិយាបរិច្ចាគបរមត្ថបារមី មេត្រី មេត្តា ករុណា មុទិតា ឧបេក្ខា ព្រះគុណកុសលសម្បន្នោ ។
            ឥតិបិ សោ ភគវា ជីវិតបរិច្ចាគបារមី ជីវិតបរិច្ចាគឧបបារមី ជីវិតបរិច្ចាគបរមត្ថបារមី មេត្រី មេត្តា ករុណា មុទិតា ឧបេក្ខា ព្រះគុណកុសលសម្បន្នោ ។
            ឥតិបិ សោ ភគវា បញ្ចមហាបរិច្ចាគបារមី បញ្ចមហាបរិច្ចាគឧបបារមី បញ្ចមហាបរិច្ចាគបរមត្ថបារមី មេត្រី មេត្តា ករុណា មុទិតា ឧបេក្ខា ព្រះគុណកុសលសម្បន្នោ ។
            ឥតិបិ សោ ភគវា លោកត្ថចរិយា បរិច្ចាគបារមី  លោកត្ថចរិយា បរិច្ចាគឧបបារមី ​ លោកត្ថចរិយា បរិច្ចាគ‑ បរមត្ថបារមី មេត្រី មេត្តា ករុណា មុទិតា ឧបេក្ខា ព្រះគុណ‑ កុសលសម្បន្នោ ។
            ឥតិបិ សោ ភគវា ញាតត្ថចរិយា បរិច្ចាគបារមី  ញាតត្ថចរិយា បរិច្ចាគឧបបារមី ​ ញាតត្ថចរិយា បរិច្ចាគ‑ បរមត្ថបារមី មេត្រី មេត្តា ករុណា មុទិតា ឧបេក្ខា ព្រះគុណ‑ កុសលសម្បន្នោ ។
            ឥតិបិ សោ ភគវា ពុទ្ធត្ថចរិយា បរិច្ចាគបារមី ពុទ្ធត្ថចរិយា បរិច្ចាគឧបបារមី ​ ពុទ្ធត្ថចរិយា បរិច្ចាគបរមត្ថបារមី មេត្រី មេត្តា ករុណា មុទិតា ឧបេក្ខា ព្រះគុណកុសលសម្បន្នោ ។
            ឥតិបិ សោ ភគវា​ សរណំ និព្វានំ ពុទ្ធំ សរណំ គច្ឆាមិ បរិយន្តំ ។
            ឥតិបិ សោ ភគវា​ សរណំ និព្វានំ ធម្មំ សរណំ គច្ឆាមិ បរិយន្តំ ។
            ឥតិបិ សោ ភគវា​ សរណំ និព្វានំ សង្ឃំ សរណំ គច្ឆាមិ បរិយន្តំ ។
            ( ឥតិបិ សោ ភគវា រូបក្ខន្ធោ ទុក្ខលក្ខណញ្ញាណបារមី សម្បន្នោ...........មានហើយ ) ។

1 nhận xét: